კონკრეტული სიტყვა (სიტყვები), რომელიც მომხმარებელს შეჰყავს საძიებო
სისტემაში და შედეგად იღებს საკვანძო
სიტყვასთან დაკავშირებული ვებგვერდების ჩამონათვალს.
საკვანძო სიტყვა შეიძლება რეკლამის
გამომქვეყნებელმა (დამკვეთმა) შეისყიდოს, რათა მომხმარებელი მის გვერდზე გადამისამართდეს
ან საძიებო სიტყვასთან
დაკავშირებული რეკლამა ნახოს.