დროის მონაკვეთი ონლაინ მოთხოვნის გაკეთებას, ან ბრძანებასა და
ამ მოქმედებაზე რეაგირებას შორის. იხ. Latency/დაგვიანება.