რეკლამა, რომელიც იხსნება ცალკე ფანჯარაში და რომელიც
პარალელურად გამოსახულ ბანერთან არის დაკავშირებული. როგორც
წესი, პირველ რიგში იხსნება კონტენტი და ბანერი, რასაც მოსდევს
შვილობილი ფანჯრის გახსნა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *