ეს ტერმინი მიუთითებს მობილურ კომერციაზე, რაც ნიშნავს
შესაძლებლობას, ფულადი ოპერაციები
განხორციელდეს მობილური მოწყობილობების საშუალებით, ისეთით, როგორიცაა WAP-ის
მქონე ქსელური ტელეფონი.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *