მოსახლეობის/აუდიტორიის ნაწილი, რომელთა თვისებების შესწავლაც ხდება ამ კონკრეტული აუდიტორიის შესახებ
ინფორმაციის მოსაგროვებლად.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *