ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Ad/Advertisement

კომერციული მესიჯი, რომელიც მიმართულია განმთავსებელთა სამიზნე მომხმარებლებისკენ.

Address

კომპიუტერის ან ონლაინ საიტის უნიკალური იდენტიფიკატორი, ხშირად ვებგვერდის მისამართი ან @ ნიშნით აღნიშნული ელფოსტის მისამართი. პირდაპირი გაგებით, ეს არის საშუალება, რომლის გამოყენებითაც ერთი კომპიუტერი პოულობს მეორე კომპიუტერის ადგილმდებარეობას ინტერნეტის საშუალებით.

Advertiser

კომპანია, რომელიც ფულს იხდის რეკლამისთვის.

Advertising Revenue

შემოსავალი, რომელიც მიიღება რეკლამის გაყიდვიდან. იხ. Interactive Advertising Revenue- ინტერაქციული რეკლამის შემოსავალი.

Affiliate Marketing

შეთანხმება ორ ვებგვერდს შორის, რომლის ფარგლებშიც ერთი საიტი (შვილობილი) თანახმაა, განათავსოს კონტენტი ან რეკლამა სხვა საიტზე, მნახველების მოზიდვის მიზნით. სანაცვლოდ, შვილობილი საიტი იღებს წილს გაყიდვებიდან ან სხვა სახის წილს გაწეული მომსახურებისთვის.

Alternative Text

სიტყვა ან ფრაზა, რომელიც მომხმარებელს საკუთარ ბრაუზერზე მაშინ გამოესახება, როდესაც ფოტოს ჩამოტვირთვის ფუნქცია გამორთული აქვს, ან როდესაც გვერდს ტოვებს „სტოპ“ ღილაკზე თითის დაჭერით მანამ, სანამ ყველა ფოტო ჩამოიტვირთება. ასევე, ჩნდება, როგორც ტექსტი, როდესაც მომხმარებელი მაუსს ფოტოგამოსახულებაზე აჩერებს.

ANA (Association of NationalAdvertisers)

პროფესიული ასოციაცია, რომელიც ემსახურება რეკლამის განმთავსებლებისა და მარკეტინგის სპეციალისტების საჭიროებებს, რისთვისაც უზიარებს მათ სარეკლამო და მარკეტინგულ გამოცდილებასა და ტენდენციებს და საუკეთესო პრაქტიკებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.ana.net

Animated Advertisement

რეკლამა, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლება. მაგალითად, ანიმაციური რეკლამა არის Java აპლეტი ან Shockwave ან GIF89a ფაილი.

Animated GIF

ანიმაცია, რომელიც შექმნილია რამდენიმე GIF გამოსახულების ერთ ფაილში გაერთიანებით. შედეგად, მიიღება რამდენიმე გამოსახულება, რომლებიც გამოისახება ერთმანეთის თანმიმდევრობით, რაც ქმნის მოძრაობის შეგრძნებას.

Anonymizer

დამხმარე ხელსაწყო, რომელიც ვებგვერდს საშუალებას არ აძლევს, დაინახოს მომხმარებლის ინტერნეტპროტოკოლის (IP) მისამართი.

Applet

პატარა ზომის პროგრამული აპლიკაცია, რომელსაც ბრაუზერი ყველაზე ხშირად იყენებს ანიმაციური კონტენტის დაუყოვნებლივ გამოსახვის და/ან მონაცემთა ბაზის კვლევების ჩასატარებლად, რასაც მომხმარებელი ითხოვს.

Applicable Brower

ნებისმიერი ბრაუზერი, რომელზეც რეკლამა გამოჩნდება, მიუხედავად იმისა, გაეშვება თუ არა ის.

ARF (Advertising ResearchFoundation)

არასავაჭრო პროფესიული ასოციაცია, რომლის მისიაცაა ბიზნესის მოგების ხელშეწყობა ეფექტური კვლევების გზით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.arfsite.org

Artifacting

დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია აუდიო ან ვიდეომასალაში კომპრესიული ალგორითმის შესვლით (კოდეკი). გამოსახულებებს შესაძლოა, ჰქონდეს დაზიანებული პიქსელები (ხშირად თეთრი წერტილების სახით), რომლებიც არ არსებობდა ორიგინალ გამოსახულებაში. იხ. კოდეკი.

Aspect Ratio

სურათის ჩარჩოს სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა. სატელევიზიო მაუწყებლობა მიმდინარეობს 4:3 (1.33:1) ასპექტის თანაფარდობით; ციფრული ტელევიზიის მაუწყებლობა ხდება 16:9 (1.78:1) თანაფარდობით; ფილმების დიდი ნაწილი გადაღებულია, სულ მცირე, 1.85:1 თანაფარდობით. IMU ასპექტის თანაფარდობა არის 6:5 (330*250; 336*280; და 180*150).

Audit

მესამე მხარის აქტივობის ვალიდაცია და/ან ინტერნეტაქტივობასთან/რეკლამასთან დაკავშირებული პროცესების გაზომვა. აქტივობის აუდიტით დაანგარიშდება აქტივობები, პროცესის აუდიტით კი აქტივობების დაანგარიშების შიდა კონტროლი ხორციელდება.

Auditor

მესამე მხარის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აუდიტს ახორციელებს.

Backbone

ცენტრალური ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სხვა ქსელებს.

Bandwidth

1) საკომუნიკაციო ხაზის ან სისტემის გადაცემის სიხშირე, რომელიც გამოისახება წამში გატარებული ციკლის/ჰერცის სახით, ან ბიტებისა და კილობიტის სახით ციფრული სისტემის შემთხვევაში; 2) ხაზის სიჩქარე; 3) ინფორმაციის მოცულობა, რომელიც შეიძლება გადაიცეს საკომუნიკაციო ხაზების მეშვეობით კონკრეტული დროის მონაკვეთში.

Bandwidth Competition

მოკლე შეფერხება, როდესაც ორი ან მეტი ფაილი ერთდროულად გადაეცემა ერთი სასიგნალო ხაზის მეშვეობით. თუ სისტემას არ შეუძლია ფაილებს შორის პრიორიტეტების განსაზღვრა, მაშინ ფაილების გადაცემა ნელდება.