ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

ციფრული ლექსიკონი

იპოვეთ ციფრული ტერმინების ქართული განმარტება IAB-ის ლექსიკონში და თუ უფრო ზუსტ თარგმანს მოიფიქრებთ, აუცილებლად გაგვიზიარეთ

 
Search
Close this search box.
IAB logo
Powered By
IAB logo
Powered By

Ad/Advertisement

რეკლამა
კომერციული მესიჯი, რომელიც მიმართულია განმთავსებელთა სამიზნე მომხმარებლებისკენ.

Address

მისამართი
კომპიუტერის ან ონლაინ საიტის უნიკალური იდენტიფიკატორი, ხშირად ვებგვერდის მისამართი ან @ ნიშნით აღნიშნული ელფოსტის მისამართი. პირდაპირი გაგებით, ეს არის საშუალება, რომლის გამოყენებითაც ერთი კომპიუტერი პოულობს მეორე კომპიუტერის ადგილმდებარეობას ინტერნეტის საშუალებით.

Advertiser

რეკლამის გამომქვეყნებელი
კომპანია, რომელიც ფულს იხდის რეკლამისთვის.

Advertising Revenue

სარეკლამო შემოსავალი
შემოსავალი, რომელიც მიიღება რეკლამის გაყიდვიდან. იხ. Interactive Advertising Revenue- ინტერაქციული რეკლამის შემოსავალი.

Affiliate Marketing

შვილობილი მარკეტინგი
შეთანხმება ორ ვებგვერდს შორის, რომლის ფარგლებშიც ერთი საიტი (შვილობილი) თანახმაა, განათავსოს კონტენტი ან რეკლამა სხვა საიტზე, მნახველების მოზიდვის მიზნით. სანაცვლოდ, შვილობილი საიტი იღებს წილს გაყიდვებიდან ან სხვა სახის წილს გაწეული მომსახურებისთვის.

Alternative Text

ალტერნატიული ტექსტი
სიტყვა ან ფრაზა, რომელიც მომხმარებელს საკუთარ ბრაუზერზე მაშინ გამოესახება, როდესაც ფოტოს ჩამოტვირთვის ფუნქცია გამორთული აქვს, ან როდესაც გვერდს ტოვებს „სტოპ“ ღილაკზე თითის დაჭერით მანამ, სანამ ყველა ფოტო ჩამოიტვირთება. ასევე, ჩნდება, როგორც ტექსტი, როდესაც მომხმარებელი მაუსს ფოტოგამოსახულებაზე აჩერებს.

ANA (Association of NationalAdvertisers)

ANA- რეკლამის განმთავსებლების ეროვნული ასოციაცია
პროფესიული ასოციაცია, რომელიც ემსახურება რეკლამის განმთავსებლებისა და მარკეტინგის სპეციალისტების საჭიროებებს, რისთვისაც უზიარებს მათ სარეკლამო და მარკეტინგულ გამოცდილებასა და ტენდენციებს და საუკეთესო პრაქტიკებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.ana.net

Animated Advertisement

ანიმაციური რეკლამა
რეკლამა, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლება. მაგალითად, ანიმაციური რეკლამა არის Java აპლეტი ან Shockwave ან GIF89a ფაილი.

Animated GIF

ანიმაციური GIF
ანიმაცია, რომელიც შექმნილია რამდენიმე GIF გამოსახულების ერთ ფაილში გაერთიანებით. შედეგად, მიიღება რამდენიმე გამოსახულება, რომლებიც გამოისახება ერთმანეთის თანმიმდევრობით, რაც ქმნის მოძრაობის შეგრძნებას.

Anonymizer

ანონიმიზატორი
დამხმარე ხელსაწყო, რომელიც ვებგვერდს საშუალებას არ აძლევს, დაინახოს მომხმარებლის ინტერნეტპროტოკოლის (IP) მისამართი.

Applet

აპლეტი (Java პროგრამა)
პატარა ზომის პროგრამული აპლიკაცია, რომელსაც ბრაუზერი ყველაზე ხშირად იყენებს ანიმაციური კონტენტის დაუყოვნებლივ გამოსახვის და/ან მონაცემთა ბაზის კვლევების ჩასატარებლად, რასაც მომხმარებელი ითხოვს.

Applicable Brower

შესაბამისი ბრაუზერი
ნებისმიერი ბრაუზერი, რომელზეც რეკლამა გამოჩნდება, მიუხედავად იმისა, გაეშვება თუ არა ის.

ARF (Advertising ResearchFoundation)

ARF- რეკლამის კვლევის ფონდი
არასავაჭრო პროფესიული ასოციაცია, რომლის მისიაცაა ბიზნესის მოგების ხელშეწყობა ეფექტური კვლევების გზით. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: www.arfsite.org

Artifacting

არტეფაქტი
დარღვევა, რომელიც გამოწვეულია აუდიო ან ვიდეომასალაში კომპრესიული ალგორითმის შესვლით (კოდეკი). გამოსახულებებს შესაძლოა, ჰქონდეს დაზიანებული პიქსელები (ხშირად თეთრი წერტილების სახით), რომლებიც არ არსებობდა ორიგინალ გამოსახულებაში. იხ. კოდეკი.

Aspect Ratio

ასპექტის თანაფარდობა
სურათის ჩარჩოს სიგანისა და სიმაღლის თანაფარდობა. სატელევიზიო მაუწყებლობა მიმდინარეობს 4:3 (1.33:1) ასპექტის თანაფარდობით; ციფრული ტელევიზიის მაუწყებლობა ხდება 16:9 (1.78:1) თანაფარდობით; ფილმების დიდი ნაწილი გადაღებულია, სულ მცირე, 1.85:1 თანაფარდობით. IMU ასპექტის თანაფარდობა არის 6:5 (330*250; 336*280; და 180*150).

Audit

აუდიტი
მესამე მხარის აქტივობის ვალიდაცია და/ან ინტერნეტაქტივობასთან/რეკლამასთან დაკავშირებული პროცესების გაზომვა. აქტივობის აუდიტით დაანგარიშდება აქტივობები, პროცესის აუდიტით კი აქტივობების დაანგარიშების შიდა კონტროლი ხორციელდება.

Auditor

აუდიტორი
მესამე მხარის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აუდიტს ახორციელებს.

Backbone

ცენტრალური ქსელი
ცენტრალური ქსელი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სხვა ქსელებს.

Bandwidth

დიაპაზონი
1) საკომუნიკაციო ხაზის ან სისტემის გადაცემის სიხშირე, რომელიც გამოისახება წამში გატარებული ციკლის/ჰერცის სახით, ან ბიტებისა და კილობიტის სახით ციფრული სისტემის შემთხვევაში; 2) ხაზის სიჩქარე; 3) ინფორმაციის მოცულობა, რომელიც შეიძლება გადაიცეს საკომუნიკაციო ხაზების მეშვეობით კონკრეტული დროის მონაკვეთში.

Bandwidth Competition

დიაპაზონის შეფერხება
მოკლე შეფერხება, როდესაც ორი ან მეტი ფაილი ერთდროულად გადაეცემა ერთი სასიგნალო ხაზის მეშვეობით. თუ სისტემას არ შეუძლია ფაილებს შორის პრიორიტეტების განსაზღვრა, მაშინ ფაილების გადაცემა ნელდება.